przycisk przewiń do góry

Dla agencji

Nadrzędne zasady

Agencja powinna znać zasady współpracy z influencerami, interesować się ich twórczością, a przede wszystkim aktywnie wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Rekomendowane akcje z influencerami powinny odpowiadać pozostałym działaniom w kampanii klienta. Agencja nie powinna rekomendować twórców celowo ukrywających komercyjny charakter współpracy bądź odmawiających oznaczania treści reklamowych, o wątpliwej opinii, niespełniających zasad brand safety, czy też promujących zachowania, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu bądź są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Celem agencji powinno być pogodzenie interesów trzech stron: marki, influencera i jego społeczności – oraz ich ochrona.

Praktyki

 

 • Rekomendacje influencerów przedstawione klientowi powinny opierać się na obiektywnych przesłankach zapisanych w briefie, a nie na partykularnym interesie.
 • Podstawą dobrej rekomendacji jest wskazanie twórców i zaplanowanie ich działań w oparciu o trzy filary:

 1. kogo ma zainteresować produkt i jaka jest demografia społeczności twórcy
 2.  jaki cel ma zrealizować kampania i czy pomysł na współpracę jest spójny z tym celem
 3. jaki jest charakter twórczości influencera – czy odpowiada wizji marki oraz czy ma on odpowiednie kompetencje

 • Każdy nowy klient powinien być w miarę możliwości weryfikowany pod kątem legalności oferowanych usług i produktów, wypłacalności oraz potencjalnego zagrożenia, jakim może być nieuczciwy dropshipping, bądź promocja podchodząca pod scam.
 • Agencja powinna respektować przepisy prawa oraz regulacje związane z promocją niektórych produktów (takie jak zakaz promocji alkoholu, ograniczenia dotyczące promocji gier hazardowych czy wyrobów tytoniowych) oraz informować o nich współpracujących z nią influencerów.
 • Agencja powinna informować influencerów również o wszelkich zasadach oraz obowiązkach wynikających z prawa, dobrych obyczajów oraz Kodeksu Etyki Reklamy.
 • Należy pamiętać, że czynu nieuczciwej konkurencji (np. w zakresie reklamy sprzecznej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiającej godności człowieka) dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.
 • Klient musi być informowany o wszystkich zmianach, o których twórca powiadamia agencję.
 • Wszystkie kampanie powinny mieć harmonogram uwzględniający:

 • wysyłkę produktów lub ich odebranie przez twórcę
 • nadesłanie materiałów do akceptacji
 • czas na akceptację klienta
 • czas na wprowadzenie poprawek przez twórcę
 • termin emisji materiałów

 • Kolejnym dokumentem jest zbiór scenariuszy lub pomysłów na współpracę.
 • Każda ze stron powinna mieć możliwość zapoznania się z finalną treścią. W miarę możliwości koncepcje powinny zostać poparte materiałami referencyjnymi. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie, jak szczegółowe będą scenariusze i koncepcje – w zależności od etapu współpracy.
 • Należy pamiętać, że niektóre pomysły na współpracę mogą wymagać podjęcia działań na wyłączność. W takim przypadku należy ustalić z klientem, czy zachodzi potrzeba takich działań, a jeśli tak, trzeba ustalić je z twórcą i wycenić.
 • Przed rozpoczęciem tworzenia materiałów przez twórców warto sporządzić handbook, czyli instrukcję dla twórcy (np. w formie prezentacji), która pomoże mu lepiej zapoznać się z marką, celem kampanii, wyglądem finalnych świadczeń (moodboardy) oraz obowiązkowymi oznaczeniami. Jeśli produkt jest wyjątkowo „trudny” lub wiąże się z nim wiele obostrzeń, o których musi pamiętać twórca, rekomendowane jest zorganizowanie telekonferencji z agencją i/lub klientem.
 • Agencja powinna przygotować FAQ dotyczący kampanii.
 • Po zakończonej kampanii każdorazowo należy przygotować raport, który – w swym minimalnym zakresie – powinien zawierać: wynik dla pojedynczych twórców i emisji, wynik skumulowany, porównanie planowanych i zrealizowanych KPI oraz dowodówki czyli screeny zrealizowanych świadczeń.

Każdorazowo agencja powinna wymagać od influencera WYRAŹNEGO oznaczenia materiałów powstałych we współpracy – czyli takiego, który będzie łatwo rozpoznawalny przez jego odbiorców. Jednym z takich oznaczeń może być na przykład użycie odpowiednich hashtagów, takich jak :

#wspolpracareklamowa#reklama#materialreklamowy#materiałsponsorowany#postsponsorowany

w widocznym miejscu (tj. nie powinien być ukryty między wieloma innymi hasztagami).

Oznaczenia obcojęzyczne np. “#ad” bądź o szerokim zakresie pojęciowym jak “#współpraca” nie są wystarczającym oznaczeniem.

Informacja o współpracy powinna też zostać wyraźnie zaznaczona w tworzonym materiale przy pomocy funkcjonalności dostępnych w ramach używanych mediów społecznościowych.

Oznaczenie powinno też jasno określać podmiot, z którym twórca współpracował przy tworzeniu materiału.

Agencja powinna zrezygnować ze współpracy z influencerem, który jednoznacznie odmawia oznaczenia treści reklamowych mających powstać w jej wyniku.

Wciąż jesteśmy w trakcie prac nad wytycznymi dot. oznaczania treści reklamowych w porozumieniu z UOKiK. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w rekomendacjach.

Dos

 • Pamiętaj, że również od Ciebie zależy dbałość o autentyczność tworzonego przekazu.
 • Przed wyborem influencerów zapoznaj się z jakością ich twórczości i przekazem.
 • Każdy materiał przygotowany wspólnie z twórcą powinien zostać odpowiednio oznaczony. Transparentność wzmacnia przekaz i zmniejsza ryzyko kryzysu.
 • Szukaj kontekstów, historii i osobowości, które mogłyby stać się historią dla Twojego produktu. Opowiadaj, nie reklamuj.
 • Stwórz twórcom przestrzeń do własnej interpretacji celów z briefu. Na etapie koncepcyjnym i produkcyjnym pamiętaj o celach wypływających z briefu.
 • Pamiętaj o prawach autorskich i licencjach, zarówno u samego influencera, jak i twórców materiałów wykorzystywanych we współpracy.

Dont's

 • Silna ingerencja w materiał, np. epatowanie marką, zawsze jest źle odbierana przez społeczność.
 • Przesuwanie feedbacku na etap produkcyjny będzie negatywnie wpływać na przebieg kampanii.
 • Zawsze uczulaj twórcę, że w kryzysowych sytuacjach nie może podejmować żadnych działań bez konsultacji z Tobą lub agencją.
 • Pracując nad pomysłem, nie przekładaj jeden do jednego zasad z reklam telewizyjnych, prasowych czy radiowych. Współpracuj, nie kieruj się sztywnymi zasadami reklamy.
 • Nie powielaj identycznego scenariusza czy konceptu na kilku twórców.
 • Jeśli w Twojej ocenie współpraca będzie trudna, a oczekiwania na starcie są wygórowane, lepiej poszukać innego influencera.